Tříleté osvobození od dluhů? Nové změny v rámci novely insolvenčního zákona, schválené vládou, nabízejí lepší alternativy pro dlužníky. Pokud se dostanou do finančních potíží, mohou nyní získat oddlužení rychleji. Novela zákona usnadňuje rychlejší vyřešení finančních problémů pro lidi s vysokými dluhy než kdykoli dříve.

Jak je tomu nyní s oddlužením?
V současné době můžete získat oddlužení během pětileté lhůty, během níž musíte uspokojit své věřitele (ty, kterým dlužíte peníze). Pokud splatíte alespoň 30% svých nezajištěných pohledávek, je považováno za splnění své povinnosti. Pro ty, kteří jsou v důchodu, pobírají invalidní důchod, nebo jejich dluhy vznikly ze dvou třetin před dosažením věku 18 let, je doba oddlužení zkrácena na tři roky. Pro všechny ostatní je možné dosáhnout oddlužení za tři roky za předpokladu, že splatí svým věřitelům alespoň 60% svých dluhů. Význam zajištěné a nezajištěné pohledávky
Zajištěný věřitel má svou pohledávku zajištěnou nějakým způsobem stanoveným insolvenčním zákonem. To mu poskytuje lepší pozici v případě, že dlužník neplatí, protože může získat svou pohledávku prodejem zajištěného majetku. Ale zajištěné pohledávky tvoří v oddlužení jen malou část.


Zkrácení doby oddlužení
Návrh směřuje k zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky. To je v souladu s evropskou směrnicí, která požaduje tříleté oddlužení pro podnikající fyzické osoby, ale doporučuje nastavit stejná pravidla i pro spotřebitele. Příjmové podmínky všech lidí
Novela se snaží nejen pomoci lidem, ale také zabránit zneužívání oddlužení ze strany nepoctivých dlužníků. S tímto návrhem chceme zajistit, aby lidé v oddlužení spláceli adekvátní částky a nesnižovali své příjmy. Při stanovení výše měsíční splátky a při schvalování oddlužení by měly být brány v úvahu příjmové podmínky dlužníka. U dlužníků s nízkými příjmy by měla být úroveň splacení nastavena tak, aby mohli dosáhnout oddlužení.


Zaměstnavatelé dlužníků budou muset spolupracovat s insolvenčním správcem, aby mohl ověřit relevantní údaje týkající se příjmového potenciálu dlužníka.


Zákon bude rovněž doplněn o ustanovení, které stanoví, že soud bude při posuzování, zda dlužník vynaloží vešOčekávané úpravy v novém insolvenčním zákoně by mohly umožnit dlužníkům rychlejší vyřešení svých finančních problémů. Podle nových pravidel by mohli být lidé se značnými dluhy zbaveni svých závazků rychleji, než to bylo možné dosud.


Jak se dluhy momentálně řeší?
V současné praxi může být oddlužení dosaženo během pětiletého období, kdy dlužník se snaží uspokojit své věřitele. Jako splnění povinnosti je považováno, pokud dlužník splatí alespoň 30 % svých dluhů věřitelům bez zajištění. Pro důchodce, invalidní důchodce a ty, kteří se dostali do dluhů před dosažením věku 18 let, je lhůta pro oddlužení zkrácena na tři roky. Ostatní mohou dosáhnout oddlužení za tři roky, pokud splatí alespoň 60 % svých závazků.


Zajištěný a nezajištěný dluh
Zajištěný dluh je chráněn různými způsoby stanovenými insolvenčním zákonem. Zajištění poskytuje věřiteli silnější pozici a pokud dlužník nesplácí, může věřitel uspokojit svůj dluh prodejem předmětu zajištění. V rámci oddlužení je však podíl zajištěných dluhů obvykle nízký.


Snižování doby pro oddlužení
Návrh, který se nyní předkládá parlamentu, by měl snížit dobu oddlužení ze 5 na 3 roky. Plánuje se sjednocení doby oddlužení pro všechny dlužníky. Evropská směrnice požadovala tříleté oddlužení pro podnikatele, ale doporučila stejná pravidla i pro spotřebitele.


Dochodové poměry dlužníků
Nový návrh má za cíl nejen pomoci lidem v dluhu, ale také zabránit zneužívání oddlužení nečestnými dlužníky. Navrhuje, aby lidé v procesu oddlužení spláceli adekvátní částky a nesnižovali své příjmy. Při stanovení výše měsíční splátky a schválení oddlužení by měly být zohledněny příjmové poměry dlužníků. U dlužníků s nízkými příjmy by měla být úroveň splácení nastavena tak, aby mohli dosáhnout oddlužení.


Zaměstnavatelé dlužníka budou muset spolupracovat s insolvenčním správcem, aby mohl ověřit údaje relevantní pro hodnocení příjmového potenciálu dlužníka.


Nový zákon také zahrnuje ustanovení, podle kterého soud posoudí, zda dlužník vynaloží veškeré úsilí, které se od něj spravedlivě očekává, na plné uspokojení věřitelů a zda vykonává adekvátní výdělečnou činnost. Soud bude hodnotit schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužníka podobně jako při určování výživného. Bude zjišťovat, zda dlužník nezanechal bezdůvodně výdělečnějšího zaměstnání nebo majetkového prospěchu, nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

Pokud nezaměstnaný dlužník nepožádá do 15 dnů o registraci u úřadu práce, bude se předpokládat, že nedodržuje povinnost hledat příjem. Dlužník musí o svém úsilí podat zprávu nejpozději na začátku každého dvanáctého měsíce plnění splátkového kalendáře. Pokud ho správce vyzve, musí zprávu předložit i jednou za tři měsíce. Může to udělat vždy, když dojde k poklesu průměrných příjmů dlužníka.

Snažení dlužníka
Úspěšné oddlužení pomocí splátkového kalendáře a realizací majetkové hmoty bude podmíněno tím, že nebude během tří let od schválení oddlužení zrušeno a dlužník bude v průběhu této doby plnit všechny podstatné povinnosti. Nově platí, že pokud dlužník nezaplatí odměnu a náklady insolvenčnímu správci v rámci oddlužení, může po něm stát požadovat náhradu nebo vymáhat částku.

Dluhy na výživném
Novela také umožní, že v případě vNový návrh na změnu insolvenčního zákona, který byl vládou přijat, představuje nové cesty pro lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti. Pokud se nachází v obtížné situaci, budou moci tyto dluhy odčinit rychleji. Tento zákon zrychlí postup pro ty, kteří se potýkají s vysokými dluhy.


Jaký je současný postup pro oddlužení?
V současné době je oddlužení možné v průběhu pěti let, kde dlužník musí vyhovět svým věřitelům. Dlužník se považuje za vyrovnal, pokud zaplatil nejméně 30% svých dluhů nezajištěným věřitelům. Pro ty, kteří jsou v důchodu nebo na invalidním důchodu, nebo pro ty, kteří se zadlužili před 18. rokem věku, je lhůta zkrácena na tři roky. Pro ostatní lidi je tříletá lhůta možná za předpokladu, že splatí alespoň 60% svých dluhů. Co jsou zajištěné a nezajištěné pohledávky?
Zajištěný věřitel má svou pohledávku zajištěnou jedním z mechanismů stanovených insolvenčním zákonem. Toto zajištění posiluje jeho pozici, v případě, že dlužník neplatí, může získat svůj dluh prodejem zajištěné věci. Avšak zajištěné pohledávky tvoří v oddlužení jen malou část.


Zajištění zahrnuje:

  • právo zástavy – hypotéka,
  • zadržovací právo – právo nevydat věc, dokud není splacen dluh,
  • zajišťovací převod práva.

Změna délky oddlužení
Navrhovaná změna, která je nyní v parlamentu, by měla zkrátit dobu oddlužení ze 5 let na 3 roky. To by znamenalo sjednocení lhůt pro všechny dlužníky. Evropská směrnice vyžaduje tříleté oddlužení pro podnikatele, ale doporučuje také stejná pravidla pro spotřebitele. Příjmy lidí
Novela chce poskytnout pomoc lidem, ale také se chce vyhnout zneužití oddlužení nečestnými dlužníky. Plánuje zajistit, aby lidé spláceli spravedlivé částky a nezmenšovali své příjmy. Při stanovení výše měsíční splátky a schválení oddlužení bude brán ohled na příjmy dlužníků. U lidí s nízkými příjmy by měl být stanovený limit takový, aby bylo možné dosáhnout oddlužení.


Zaměstnavatelé dlužníka budou muset spolupracovat s insolvenčním správcem, aby mohl ověřit informace týkající se příjmového potenciálu dlužníka.


Zákon bude také obsahovat nové ustanovení, které bude uvažovat o schopnostech, možnostech a majetkových poměrech dlužníka, podobně jako při určování výživného. Soud bude zkoumat, zda se dlužník nevzdal vyššího platu nebo majetkového prospěchu bez důvodu, nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.


Pokud dlužník, který je bez práce, do 15 dnů nepožádá o zařazení do evidence úřadu práce, bude se předpokládat, že neplní svou povinnost hledat práci. Dlužník musí o svých snahách podat zprávu nejpozději na začátku každého dvanáctého měsíce splácení. Takovou zprávu musí podat nejvýše jednou za tři měsíce, pokud je k tomu požádán správcem. Ten to může udělat kdykoli, když dojde k poklesu průměrných příjmů dlužníka.


Dlužník musí vyvíjet úsilí
Splacení dluhů podle splátkového kalendáře bude podmíněno tím, že bude během tří let od schválení splňovat všechny základní povinnosti a nebude zrušen. Nově bude platit, že pokud dlužník nezaplatí odměnu a výdaje insolvenčnímu správci, stát může po něm požadovat náhradu nebo vymáhat částku.


Výživné
Novela také umožní provést exekuční srážky z platu dlužníka kvůli věřitelům s nároky na výživné, i po zahájení insolvenčního řízení. Dlužník musí splnit pohledávky insolvenčního správce i běžné pohledávky navýživné, a to přednostně před ostatními věřiteli. Tím se zlepší postavení věřitelů, kteří mají nároky na výživné, a poskytne se jim vyšší záruka, že tyto dluhy budou splaceny.


Jak bude probíhat nový proces?
Dlužník, který chce zahájit oddlužení, podá insolvenční návrh soudu a současně navrhne způsob oddlužení. Součástí návrhu je také plán splacení dluhů.


Po přijetí návrhu soud rozhodne o jeho přijetí. Pokud soud návrh přijme, jmenuje insolvenčního správce, který převezme řízení nad majetkem dlužníka a vytvoří seznam věřitelů a dluhů. Věřitelé mají pak možnost podat přihlášky svých pohledávek.


Následuje schůze věřitelů, na které se rozhoduje o návrhu na způsob oddlužení. Pokud je návrh přijat, dlužník pak musí podle schváleného plánu splácet své dluhy. Pokud splatí své dluhy dle schváleného plánu, je z oddlužení osvobozen. Pokud ne, může být oddlužení zrušeno a dlužník může být prohlášen za úpadce.


Tento nový postup má zjednodušit proces oddlužení a umožnit rychlejší a efektivnější způsob, jak se lidé mohou dostat z dluhové pasti. Pokud se tato novela zákona stane právně účinnou, bude mít zásadní dopad na lidi, kteří se potýkají s dluhy, a poskytne jim rychlejší cestu k finančnímu zotavení.