Jak probíhá exekuce?

Exekuce je postup, kterým se snaží věřitel vymoci svou pohledávku od dlužníka. V České republice může být exekuce nařízena z různých druhů majetku a příjmů dlužníka. V tomto článku se budeme zabývat těmito druhy exekuce a postupem, který exekutor při ní provádí.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Jestliže dlužník pobírá pravidelnou mzdu nebo jiné opakující se příjmy, bude exekuce nařízena zpravidla na tyto peněžní prostředky. Nejjistějším prostředkem k vymožení pohledávky věřitele exekutorem jsou v případě pracujících dlužníků srážky ze mzdy. Srážky však mohou být prováděny i z jiných pravidelných příjmů dlužníka, jako jsou důchody, stipendia, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, apod. Srážky ze mzdy a jiných příjmů lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Srážky ze mzdy se vypočítají tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky, a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky, jako je výživné, nedoplatky na daních a poplatcích, zdravotním a nemocenském pojištění.  

Exekuce majetku

Exekutor může nařídit i exekuci z majetku dlužníka, který je i ve společné držbě s jiným vlastníkem. V takovém případě může exekutor exekuci provádět jen v rozsahu, který připadá na podíl dlužníka na společném majetku. Ostatní spoluvlastníci mají právo na vyloučení svého podílu z exekuce, ovšem musí se přitom postarat o to, aby zůstal dostatečný majetek na uspokojení věřitelů.

V neposlední řadě je důležité zmínit, že exekutorovi je třeba umožnit vstup do bytu, pokud má podezření, že se tam nachází majetek dlužníka, který by mohl být zpeněžen a použit k uspokojení pohledávky věřitele. Pokud dlužník exekutorovi vstup do bytu neumožní, může exekutor požádat o asistenci policie.

V závěru je třeba zdůraznit, že exekuce je proces, který může být pro dlužníka velmi nepříjemný a zatěžující. Je tedy důležité se snažit pohledávku věřitele řešit co nejdříve, nejlépe ještě před tím, než dojde k nařízení exekuce. Pokud se exekuce přesto nevyhneme, je třeba se snažit spolupracovat s exekutorem a vyřídit všechny formality v co nejkratším čase, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné strany.